fbpx

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „ЦВЕТИ БИТА“ ЕООД

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЦВЕТИ БИТА“ EООД, наричано по-долу „ЦВЕТИ БИТА“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу „Потребители“), от друга.

 

„ЦВЕТИ БИТА“ EООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК: 204128896, със седалище и адрес на управление в гр. София 1404, р-н Триадица, ж.к. „Гоце Делчев“, РИККАРДО ВАККАРИНИ, бл. 8, вх. Б, ет. 7, ап. 23, имейл адрес: tsvetybita@gmail.com , телефон: 0896 60 53 06.

Дружеството е представлявано от управителя си Цветелина Христос Бита.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост „Услуги“).

С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

 

            Настоящият документ съдържа информация за дейността на ЦВЕТИ БИТА и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от ЦВЕТИ БИТА, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и ЦВЕТИ БИТА.

 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и ЦВЕТИ БИТА договор. Такива данни са имена, адрес, имейл.

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Сайтwww.tsvetybita.com и всички негови подстраници.

Потребител –  е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по този договор при общи условия действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура  за  алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 • Основните услуги, предоставяни на Потребителите от ЦВЕТИ БИТА чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги/те“, са следните:

(1) ЦВЕТИ БИТА предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. ЦВЕТИ БИТА предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.

(2) ЦВЕТИ БИТА предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата.

(3) ЦВЕТИ БИТА предоставя възможност за генериране на електронни запитвания/записване на час (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Потребителят следва да попълни посочените от ЦВЕТИ БИТА полета и да избере бутон Изпращане. При използване на тази услуга Потребителите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Потребител и ЦВЕТИ БИТА, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за ЦВЕТИ БИТА за предоставяне на определена услуга и не поставя ЦВЕТИ БИТА и Потребителя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Потребител, отправил запитване по имейл до ЦВЕТИ БИТА, е сключил договор с ЦВЕТИ БИТА за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на ЦВЕТИ БИТА.

ЦВЕТИ БИТА не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

Доставчикът изисква заплащане на капаро при записване на час, на стойност 50,00лв. с ДДС, като в случай на отмяна на записан час, същото подлежи на връщане на Потребителя, ако отменянето на записания час е извършено до 72 часа, преди неговата отмяна.       

Начин на заплащане:

– На място: бул.Александър Стамболийски 84, ет.9, Антоанет Бюти Студио

– По банков път: IBAN: BG85UNCR70001522641199 – „ЦВЕТИ БИТА“ EООД

(4) ЦВЕТИ БИТА предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Потребителя имейл клиент, посредством функционални препратки от Интернет страницата. За целта е необходимо Потребителят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата (място, на което е изписан имейл адрес на ЦВЕТИ БИТА и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.

ЦВЕТИ БИТА не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

(5) ЦВЕТИ БИТА предоставя възможност за препращане (линкинг) на Потребителя към бизнес профили на ЦВЕТИ БИТА в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Потребителите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от ЦВЕТИ БИТА. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

(6) ЦВЕТИ БИТА предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html

 

 • Потребителите използват интерфейса на уебсайта на ЦВЕТИ БИТА, за да записване на час (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата за предлаганите от ЦВЕТИ БИТА услуги.

 

 • ЦВЕТИ БИТА има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
  • ЦВЕТИ БИТА има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на ЦВЕТИ БИТА;
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо ЦВЕТИ БИТА.

 

 

 

ЦЕНИ

 • (1) Цените на предлаганите услуги са тези, определени от ЦВЕТИ БИТА към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
  • Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 

 • ЦВЕТИ БИТА си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

 • (1) ЦВЕТИ БИТА може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от ЦВЕТИ БИТА. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
  • Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

 

 

ПЛАЩАНЕ

 • Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез  наложен платеж.

 

 • Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

 • ЦВЕТИ БИТА не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на ЦВЕТИ БИТА.

 

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

 • (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното, когато след извършването, са открити несъответствия с договора за продажба.

 

 • Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската услуга с договора за продажбата ѝ, когато:
 1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

 

 • (1) При предявяване на рекламацията на услуга потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
  • Рекламацията се подава устно на посочения от ЦВЕТИ БИТА телефон или писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. ЦВЕТИ БИТА“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
  • При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
  • При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услуги с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

 • (1) ЦВЕТИ БИТА поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.
  • Когато ЦВЕТИ БИТА удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на ЦВЕТИ БИТА(включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ЦВЕТИ БИТА или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ЦВЕТИ БИТА, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
  • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ЦВЕТИ БИТА, ЦВЕТИ БИТА има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
  • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ЦВЕТИ БИТА.
  • ЦВЕТИ БИТА не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Потребител и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Потребител на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата)

 

 • (1) ЦВЕТИ БИТА се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
  • ЦВЕТИ БИТА си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги ЦВЕТИ БИТА има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 • ЦВЕТИ БИТА има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

 • Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на ЦВЕТИ БИТА или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

 • Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

 • Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

 • Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • (1) Общите условия могат да бъдат изменяни от ЦВЕТИ БИТАпо всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Потребителите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на ЦВЕТИ БИТА са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между ЦВЕТИ БИТА и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

 

Консолидираният списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show